Menu Sluiten

Huishoudelijke reglement

De vereniging draagt de naam “s.v. OLYMPIA” OCHTEN en wordt in de statuten en huishoudelijk reglement nader aangeduid als de “vereniging”. Zij heeft haar zetel in de gemeente ECHTELD (OCHTEN).

Artikel 1. Algemeen

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen

bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.

Artikel 2. Doel en duur

Het doel en de duur van de vereniging zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de statuten.

Artikel 3. Leden

De vereniging kent :

 1. clubleden
 2. jeugdclubleden
 3. ereleden

zoals nader omschreven in de statuten.

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door inlevering van een volledig ingevuld aan­ meldingsformulier. De aanmelding door jeugdclubleden dient mede ondertekend te worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 5. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste vijf stemgerechtigde leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter/ster, de secretaris/rasse en de penningmeester/rasse.
 2. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging en neemt alle beslissingen, welke niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld, doch legt daarvan verantwoording af in de eerstvolgende bestuursvergadering.
 3. Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen, draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, en voor de uitvoering van de genomen besluiten.
 4. Het bestuur kan in zijn taak worden bijgestaan door commissies. De voorzitters/stars van de betreffende commissies zijn, bij voorkeur tevens bestuurslid.
 5. De onderlinge vervanging van de bestuursleden bij ziekte of door andere oorzaken wordt bij bestuursbesluit geregeld. leder jaar treedt minstens één bestuurslid af vol­ gens een door het bestuur op te maken rooster, doch is terstond herkiesbaar. De voorzitter/ster wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige functies worden in onderling overleg door de bestuursleden verdeeld. De voorzitter/ster, secretaris/rasse en penningmeester/rasse moeten meerderjarig zijn.

Artikel 6. De voorzitter/ster

 1. De voorzitter/ster geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij is de officiële woordvoerder/ster van de vereniging.
 2. Hij/zij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij/zij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij/zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten indien min­ stens één derde van de ter algemene vergadering aanwezige leden de wens daar­ toe kenbaar maakt.
 3. De voorzitter/ster kan alle vergaderingen, van de ter ondersteuning van het bestuur ingestelde commissies, bijwonen. Hij/zij heeft in deze vergaderingen een adviseren­ de stern.

Artikel 7. De secretaris/rasse

 1. De secretaris/rasse voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.

  Hij/zij is verantwoordelijk voor:
 2. Het notuleren van de vergaderingen
 3. Het voeren van de correspondentie, waarbij hij/zij verplicht is van alle uitgaande stukken een afschrift te houden.
 4. Het bijhouden van de ledenadministratie, waaruit de aard van elk lidmaatschap blijkt.
 5. De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht.
 6. Het beheer van het verenigingsarchief.
 7. De taken uit artikel 7, lid 2 en lid 4 kunnen worden gedelegeerd aan een ander be­ stuurslid.

Artikel 8. De penningmeester/rasse

 1. Deze is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust, overeenkomstig het gestelde in art. 5 lid 3 van het huishoudelijk reglement, bij het bestuur.
 2. Hij/zij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen, de betaling van de door de vereniging verschuldigde bedragen, en houdt hiervan nauwkeurig boek.
 3. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem/haar alleen gedaan tegen behoorlijke betalingsbewijzen.
 4. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem/haar belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.
 5. Hij/zij brengt aan de algemene vergadering verslag uit over zijn/haar beheer gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Tevens dient hij/zij een, door het bestuur goedgekeurde begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het komen­ de verenigingsjaar.
 6. De penningmeester/rasse wordt voor zijn/haar beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering.
 7. Hij/zij is gehouden de kascommissie inzage te geven van de kas en de administratie en overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de commissie ter zake van zijn/haar beheer mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hem/haar je­ gens het bestuur, dat hem/haar te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

Artikel 9. Commissies

 1. De vereniging heeft de volgende commissies :
  1. Bewegingssportcommissie
  2. Balsportcommissie
  3. Kascommissie
  4. Kantinecommissie
  5. Beheerscommissie
  6. Jeugdcommissie
  7. Activiteitencommissie

Andere commissies, met een specifieke tijdelijke taak, kunnen door het bestuur wor­ den ingesteld.

 1. De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij bij de vervulling van haar taak.
 2. In elk van de commissies, m.u.v. de kascommissie, heeft een bestuurslid zitting, voor zover de samenstelling van het bestuur dit toelaat.

Artikel 10. De Bewegingssport- en Balsportcommissie

 1. De taken van deze twee commissies zijn, in overleg met de leden van elk van deze commissies, door het bestuur bepaald en in een aantal richtlijnen vastgelegd.
 2. In deze commissies hebben de kaderleden en de trainers/stars zitting.
 3. De commissies kiezen uit hun midden een voorzitter/ster en een secretaris/rasse.
 4. In deze commissies heeft een bestuurslid zitting, die bij voorkeur de voorzittersrol vervult.

Artikel 11. De Kascommissie

 1. Deze commissie bestaat uit minstens twee stemgerechtigde leden. Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van de kascommissie.
 2. Benoeming, rechten en plichten van de kascommissie, zie art. 10 van de statuten.
 3. De kascommissie is gerechtigd aan het bestuur voorstellen te doen ten aanzien van het financiële beleid.

Artikel 12. De Kantinecommissie

De benoeming en vastgelegde taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het separate bestuursreglement.

Alle benoemde personen zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Gebaseerd op de sancties zoals vastgelegd in de statuten artikel 16 zal in het geval van de kantinecommissie een passende sanctie worden vastgesteld afhankelijk van de zwaarte van de klacht.

De kantinecommissie heeft als taak te zorgen dat de kantine tijdens activiteiten van de vereniging optimaal gebruikt kan worden. Zij zorgt voor voorraad, kasgeld, maandelijkse schoonmaak en seizoensschoonmaak. De kantinecommissie verzorgt de barbezetting tijdens de grote evenementen (bijv. uitvoering, clubkampioenschappen etc). Bij kleinere activiteiten zorgt het kader zelf voor barbezetting.

De barwerkzaamheden bestaan uit het openen en netjes afsluiten van de kantine. Het verkopen van consumpties en aanverwanten. Het op peil houden van de voor-

raad achter de bar. Het bijhouden van de kas en verantwoording afleggen over de inkomsten.

De barwerkzaamheden worden uitgevoerd door barvrijwilligers zoals omschreven in het bestuursreglement.

Artikel 13. De Beheerscommissie

 1. De Beheerscommissie bestaat uit tenminste drie stemgerechtigde leden.
 2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
 3. De commissie heeft tot taak het bestuur bij te staan en te adviseren in het beheer en gebruik van de sportzaal “de Linie”, volgens de richtlijnen, die door het bestuur in overleg met de leden van de commissie, zijn bepaald. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de beheersovereenkomst, afgesloten met de gemeente Echteld en de door de gemeente uitgegeven beheersinstructie.

Artikel 14. De Jeugdcommissie.

 1. De jeugdcommissie bestaat uit tenminste vijf jeugdleden in leeftijd tussen de 12 – 20 jaar uit de diverse geledingen van de vereniging.
 2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter/ster, secretaris/rasse en een penningmeester/rasse.
 3. De commissie ontvangt een startkapitaal fl. 500,– en voorziet zich van de nodige financiële middelen middels inkomsten uit de activiteiten die zij organiseert.
 4. Aan het eind van elk boekjaar wordt verantwoording afgelegd aan de penning­ meester/rasse van het bestuur.
 5. De commissie stelt zich ten doel het bevorderen van de saamhorigheid van de jeugdleden van de vereniging. Zij tracht dit te bewerkstelligen door het organiseren van evenementen voor de jeugd.
 6. Tevens kan de commissie het bestuur assisteren bij de organisatie van daartoe geëigende activiteiten.
 7. De commissie zal worden begeleid en worden voorzien van adviezen door een vertegenwoordiger/ster van het bestuur.

Artikel 15. De Activiteitencommissie.

 1. De activiteitencommissie bestaat uit tenminste vier (bij voorkeur twee vrouwelijke en twee mannelijke) stemgerechtigde leden.
 2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter/ster.
 3. Deze commissie heeft tot taak het bestuur bij te staan en te adviseren bij het organiseren van bijzondere verenigingsactiviteiten.
 4. Zij bevordert de sponsoring van de vereniging, reclameborden in de sportzaal en op enige andere wijze.
 5. Zij organiseert het verzamelen van oud papier in Ochten-Noord ten bate van de vereniging, waartoe deze zich heeft verplicht.
 6. Zij beschikt over een eigen budget, dat aan het eind van elk seizoen wordt verrekend met de penningmeester/rasse.

Artikel 16. Vergaderingen

De vergaderingen worden onderscheiden in :

 1. Ledenvergaderingen
 2. Bestuursvergaderingen
 3. Commissievergaderingen

1.           Ledenvergaderingen.

1.1         Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. Te­ genkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden gesteld, mits deze hiervan vóór de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris/rasse.

1.2         Indien de jaarlijkse algemene ledenvergadering niet heelt kunnen plaatsvinden wegens omstandigheden, die door het bestuur worden bepaald, zal binnen vier weken een nieuwe vergadering moeten worden gehouden.

1.3         Behalve de verplichte jaarlijkse algemene vergadering kan door het bestuur een buitengewone algemene ledenvergadering worden belegd in geval het bestuur dit in het belang van de vereniging nodig acht.

1.4         Artikel 16 lid 1.2 van dit huishoudelijk reglement zijn eveneens van toepassing op een buitengewone algemene ledenvergadering.

2.           Bestuursvergaderingen.

2.1         Bestuursvergaderingen hebben tenminste één maal per maand plaats, op uitnodiging van de secretaris/rasse of wanneer de voorzitter/ster, of tenminste drie van de overige bestuursleden dit wensen.

2.2         Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

3.           Commissievergaderingen.

3.1         Deze vergaderingen worden gehouden volgens een door de betreffende commissie opgesteld rooster.

Artikel 17. Stemmingen

 1. Voor stemrecht, besluitvorming bij stemmingen en geldigheid van stemmingen, zie art. 14 van de statuten.
 2. De stemopneming wordt verzorgd door een stemcommissie, bestaande uit twee door de voorzitter/ster aangewezen leden.

Artikel 18. Geldmiddelen

 1. Samenstelling van de geldmiddelen en vaststelling van de bedragen, waaronder contributies en entreegeld, zie art. 8 van de statuten.
 2. Indien de algemene vergadering heeft bepaald dat de bijdragen voor de K.N.G.U. en/of andere bonden, waarbij de vereniging is aangesloten, afzonderlijk, van de le­ den wordt geheven, dienen deze bij vooruitbetaling te worden voldaan en kunnen niet worden gerestitueerd.
 3. In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend van de verplichting tot het betalen van de contributie.
 4. Boete, door een bond aan de vereniging opgelegd, veroorzaakt door nalatigheid, onachtzaamheid of wangedrag van één of meerdere leden, kan op deze leden worden verhaald.

Artikel 19. Wedstrijden

 1. Leden, die verhinderd zijn gevolg te geven aan een ontvangen uitnodiging voor deelneming aan wedstrijden, dienen hiervan direct kennis te geven aan het wed­ strijdsecretariaat.
 2. Leden, die deelnemen aan wedstrijden, die zijn uitgeschreven door de K.N.G.U. of andere bonden, welke een gezondheidsverklaring eisen, dienen deze gezondheidsverklaring te kunnen overleggen.
 3. De leden zijn verplicht, bij openbaar optreden, het door het bestuur vastgestelde 2001 verenigingstenue te dragen

Artikel 20. Vergoedingen

 1. Leden, die in het belang van de vereniging, vervoersactiviteiten verrichten, kunnen daartoe een kilometervergoeding van de vereniging ontvangen, waarvan het bedrag door het bestuur wordt vastgesteld.
 2. Leden die, in het belang van de vereniging een opleiding en/of cursus volgen kun­ nen daarvoor een bijdrage in de onkosten van de vereniging ontvangen. Dit zal van geval tot geval door het bestuur bekeken worden.

Artikel 21. Verantwoordelijkheden

 1. leder lid dient zich, tijdens de trainingsuren, te onderwerpen aan het gezag van het verantwoordelijke kaderlid.
 2. Indien een lid bezwaar heeft tegen het gedrag van een kaderlid, binnen verenigingsverband, kan hij/zij dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur moet al deze klachten behandelen en binnen twee weken daarover een uitspraak doen. Indien de klacht gegrond is moet het bestuur daaromtrent passende maatregelen nemen.
 3. De kaderleden zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens het uitoefenen van hun functie, w.o. het materiaalbeheer en het opruimen van de zaal op de trainingsuren, het zodanig doen verrichten van de oefeningen dat ongevallenrisico’s tot een minimum beperkt blijven.
 4. De leden zijn bij de vereniging verzekerd tegen ongevallen, ontstaan bij het beoefenen van sportactiviteiten van de vereniging.
 5. De leden zijn niet bij de vereniging verzekerd tegen ongevallen, ontstaan tijdens het vervoer van en naar activiteiten van de vereniging.

Artikel 22. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

leder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettige vastgestelde regels en bepalingen, te kennen.

Een voorstel tot wijziging of vaststelling van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene ledenvergadering worden behandeld. Om te worden aangenomen is een meerderheid van minstens twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen noodzakelijk

Ochten, 15 mei 2001

In de algemene ledenvergadering van 14 juni 2001, is dit huishoudelijk reglement goedgekeurd. Hiermee komen alle vorige gehanteerde versies te vervallen.