Menu Sluiten

Privacy beleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 April 2021

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of als wij u reeds diensten en producten leveren, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.
Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en producten van sv Olympia Ochten.

U dient zich ervan bewust te zijn dat sv Olympia Ochten niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen waarnaar eventueel, via deze website, wordt verwezen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

sv Olympia Ochten respecteert de privacy van alle gebruikers en relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
Adres: Liniestraat 2a, 4051 BP Ochten
Telefoonnummer: +31 344 642 622
Website: www.olympia-ochten.nl
E-mailadres: bestuur@olympia-ochten.nl

Mevr. A. de Haas is de Functionaris Gegevensbescherming van sv Olympia Ochten.
Zij is te bereiken via bestuur@olympia-ochten.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
sv Olympia Ochten verwerkt persoonsgegevens van haar directe, indirecte, bestaande en potentiële relaties en onze eigen medewerkers. Dit doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Mogelijk een bankrekeningnummer

Daarnaast kan sv Olympia Ochten persoonsgegevens verwerken voor derden.
sv Olympia Ochten is dan de Verwerker van die persoonsgegevens. Omdat sv Olympia Ochten in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt sv Olympia Ochten afspraken met de Verwerkingsverantwoordelijke in een Verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens sv Olympia Ochten verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die Verwerkingsverantwoordelijke.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken géén gevoelige informatie omtrent bijvoorbeeld gezondheid, religie, ras of strafrechtelijk verleden.
Wel kan het zijn dat sv Olympia Ochten bijzondere persoonsgegevens verwerkt als Verwerker van gegevens van haar relaties (de Verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de Verwerkersovereenkomst met de betreffende relatie.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@olympia-ochten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
sv Olympia Ochten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te kunnen bestellen bij onze leveranciers
– Om onze medewerkers uit te kunnen betalen
– sv Olympia Ochten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
sv Olympia Ochten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van sv Olympia Ochten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
sv Olympia Ochten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Normaliter is dat tot het moment dat een overeenkomst of klant/leverancier-relatie ten einde komt. Indien wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren dan zullen wij dat doen.

Delen van persoonsgegevens met derden
sv Olympia Ochten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers- of verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. sv Olympia Ochten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
sv Olympia Ochten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door sv Olympia Ochten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@olympia-ochten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

sv Olympia Ochten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
sv Olympia Ochten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via +31344642662 of via privacy@olympia-ochten.nl

Kan sv Olympia Ochten dit privacy beleid wijzigen?
Ja, deze privacy- en cookie-verklaring kan van wijzigen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.