Menu Sluiten

Statuten

Artikel 1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “s.v. OLYMPIA” OCHTEN en wordt in de statuten en huishoudelijk reglement nader aangeduid als de “vereniging”. Zij heeft haar zetel in de gemeente ECHTELD (OCHTEN).

Artikel2. Duur

 1. De vereniging is opgericht op 1 november 1975 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 3. De vereniging is ontstaan uit de ontspanningsvereniging “CHARLIE BELL” opgericht op 1 augustus 1943.
 4. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te TIEL.

Artikel 3. Doel

De vereniging heeft ten doel: het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van sport in welke verschijningsvorm dan ook, voor een ieder die dat wil, ongeacht afkomst, geloof en nationaliteit.

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. De vereniging kent:
  1. clubleden;
  2. jeugdclubleden;
  3. ereleden;
  1. Clubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
  2. Jeugdclubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
  3. Ereleden zijn natuurlijke personen die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 2. Daar waar in de statuten of reglementen wordt gesproken van “leden”, worden hieronder begrepen de in lid 1. onder a” b. en c. genoemde leden tenzij duidelijk anders is aangegeven.
 3. Het lidmaatschap van leden, als genoemd onder 1.a., 1.b. en 1.c., is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel5. Toelating van leden

 1. Toelating als clublid of jeugdclublid kan geschieden nadat een schriftelijk verzoek dienaangaande bij het bestuur is ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Ereleden zijn zij die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging en/of op het terrein van de doelstellingen van de vereniging, door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

Artikel6. Verplichtingen van de leden

 1. De leden van de vereniging zijn verplicht:
  1. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging na te leven;
  2. het lidmaatschap van de KNGU te aanvaarden en voor leden die mee willen spelen in de volleybalcompetitie van de Nevobo tevens het lidmaatschap van de Nevobo;
  3. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 2. De in lid 1. genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de vereniging een functie – welke dan ook – bekleden.
 3. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene vergadering.
 4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur door de algemene vergadering daartoe is gemachtigd.
  1. Binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, kan een lid door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
  2. Binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie, kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.
  3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden

Artikel 7. Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. van een clublid c.q. jeugdclublid:
   1. door overlijden;
   2. door opzegging door het lid of door de vereniging; door ontzetting (royement).
  2. van een erelid:
   1. door overlijden;
   2. door opzegging door het erelid;
   3. door ontneming van het erelidmaatschap door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Voor het opzeggen van het lidmaatschap door het lid wordt onderscheid gemaakt tussen leden die actief zijn in wedstrijdverband en leden die puur recreatief actief zijn.
  1. Leden die in wedstrijdverband actief zijn kunnen het lidmaatschap tegen het einde van een seizoen beëindigen. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één maand voor afloop van het seizoen in het bezit moet zijn van de vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende seizoen, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  2. Leden die recreatief actief zijn kunnen het lidmaatschap tegen het einde van een kwartaal beëindigen. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één maand voor afloop van een kwartaal in het bezit moet zijn van de vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kwartaal, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Deze opzegging vindt plaats indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid:
  1. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging,
  2. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste, onder opgave van reden(en) schriftelijk van het besluit, in kennis gesteld. Betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 1. Indien het lidmaatschap ongeacht de reden in de loop van een kwartaal eindigt, blijft toch de kwartaalbijdrage voor het geheel door .het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 8. Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies en inschrijfgelden van leden;
  2. inschrijf- en entreegelden ten behoeve van wedstrijden en evenementen;
  3. subsidies;
  4. bijdragen van sponsors;
  5. schenkingen, legaten en andere baten;
  6. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies vast, die door de verschillende categorieën van leden zijn verschuldigd. De algemene vergadering stelt tevens het bij toetreding van leden verschuldigde inschrijfgeld vast.

Artikel 9. Bestuur

  1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen.*1
   Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
   De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
   Zij worden na hun benoeming, voor zover dit nog niet het geval is, geacht lid te zijn van de vereniging.

1 Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf daalt, dan stelt de wet een minimum van drie

  1. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gestelde kandidaten benoemd.
   De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie. Het bestuur wijst zelf uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan.
  2. Alle clubleden hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur.
  1. Bestuursleden hebben gedurende drie jaren zitting, met uitzondering van de voorzitter die zes jaren zitting heeft en treden af volgens een op te maken rooster. Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat voorzit­ ter, secretaris en penningmeester ieder in een ander jaar aftreden.
  2. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
  3. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. Na benoeming door de algemene vergadering treedt een tussentijds benoemd bestuurslid af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
  4. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  5. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Artikel 10. Organen en commissies

 1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering alsmede die commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
 3. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of het huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
 4. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
 5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit minimaal drie • leden. De leden van een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van twee jaar en kunnen aansluitend voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.
 6. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en een of meer leden. De voorzitter wordt in functie gekozen. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige functies.
 7. De kascommissie bestaat uit twee leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek als vermeld in artikel 12 lid 4. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.
 8. De kascommissie kan indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene vergadering.

Artikel 11. Bevoegdheden bestuur

 1. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een ander bestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden, die uit de verstrekte volmacht blijken.
 4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot een bedrag van 10% van de jaarbegroting is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van .personen aan wie volmacht is verleend kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
 6. Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten hetzij een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
 7. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, voor oprichting van en deelname aan rechtspersonen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 12. Algemene vergadering

 1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden; de datum van deze vergadering is bepaald in de vorige algemene vergadering.
  In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en legt het, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording af van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
  Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  Goedkeuring door de algemene vergadering van het verslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.
 2. De agenda voor de algemene vergadering omvat ten minste de volgende punten:
  1. vaststelling notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. vaststelling van het jaarverslag;
  3. verslag van de kascommissie;
  4. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
  5. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
  6. benoeming bestuursleden;
  7. benoeming leden van de kascommissie;
  8. benoeming leden overige commissies;
  9. verslagen van de diverse commissies;
  10. ingekomen voorstellen;
  11. vaststelling datum volgende algemene vergadering.
 3. De algemene vergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden geacht voor een goed functioneren van de vereniging.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee clubleden; zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Aftredende kascommissieleden zijn ten hoogste twee keer achtereen terstond herbenoembaar. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren. Zij is verplicht deze controle ten minste éénmaal per jaar uit te voeren en wel vóór de algemene vergadering. De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie brengt in de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. Overige commissies kunnen zowel door de vergadering als door het bestuur worden benoemd. Zij bestaan uit een oneven aantal leden en ontvangen hun taakomschrijving van hen, die hen opdracht hebben gegeven. De hier genoemde commissies brengen schriftelijk verslag uit aan hun opdrachtgevers op een door laatstgenoemden te bepalen tijd en wijze, met inachtneming van de richtlijnen die hen zijn verstrekt.

Artikel 13. Bijeenroepen algemene vergadering

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht alsmede zo dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden, als is bevoegd, tot het uitbrengen van eentiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering.
 3. Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in lid 2, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 14. Stemrecht

 1. Alle clubleden alsmede de wettelijke vertegenwoordiger van het jeugdcl ublid van de vereniging hebben toegang tot de algemene vergadering, en hebben daar ieder een stem.
 2. Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door de aanwezigen op de vergadering. Het is niet mogelijk dat een stemgerechtigde, als genoemd in lid 1, een andere stemgerechtigde volmacht verleent tot het uitbrengen van zijn stem.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.

Artikel 15. Leiding en notulering

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als voorganger van de vergadering optreden.
 2. Van de op de algemene vergadering behandelde agendapunten worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.

Artikel 16. Straffen

 1. Het bestuur kan, bij overtreding van deze statuten en/of het huishoudelijk reglement dan wel in gevallen van gebleken verwaarlozing van de belangen van de vereniging en/of het niet nakomen van enige verplichting jegens de vereniging, de navolgende straffen opleggen:
  1. berisping;
  2. ontzegging van het recht om aan een of meer evenementen en/of wedstrijden van de vereniging deel te nemen
  3. schorsing;
  4. royement
  5. In het geval van overtreding van het bestuursreglement zal het bestuur afhankelijk van de zwaarte van de klacht een passende sanctie vaststellen.
 2. Met uitzondering van de straf van berisping kan de opgelegde straf worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan.
 3. Tegen een strafmaatregel staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.
 4. Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking.

Artikel 17. Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van de statuten wordt voorgesteld.
 2. Indien de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten is gedaan, zal op verzoek een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, worden toegestuurd.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18. Notariële akte, registratie

 1. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waar de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 19. Beperking tot wijziging

Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Artikel 20. Ontbinding en vereffening

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek Il van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering. In deze vergadering dient ten minste drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig Ie zijn.
 2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat op deze vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 21. Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering kan door middel van een huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent hel lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en inschrijfgelden, de werkzaamheden van hel bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, (het beheer en gebruik van het gebouw van de vereniging) en alle andere verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Een wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden door een besluit van de algemene vergadering, deze wijziging moet schriftelijk worden verzocht door ten minste een derde gedeelte van de stemgerechtigde leden van de vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.
 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
 4. De statuten en het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU. Ochten, 15 mei 2001

In de algemene ledenvergadering van 14 juni 2001, zijn deze statuten goedgekeurd. Hiermee komen alle vorige gehanteerde versies te vervallen.